Deklaracija usvojena na 17. Svjetskoj konferenciji o duhanu ili zdravlju u Cape Townu 9. Marta 2018. godine. Učesnici 17. Svjetske konferencije o duhanu ili zdravlju, koji su se sastali u Cape Townu, Južna Afrika, 7. i 9. marta 2018., i organizacije civilnog društva, kao i pojedinci iz cijelog svijeta, čvrsto se zalažu za promociju i zaštitu javnog zdravstva i ljudskih prava u vezi sa duhanskom epidemijom, koja svake godine ubije 7 miliona ljudi, te se slažemo sa sljedećim općim načelima i pozivamo na djelovanje kako bi postigli svijet bez duhana.

I Opća načela vezana za ljudska prava i kontrolu duhana

A. Ljudska prava primjenjiva za kontrolu dima

1. Slažemo se da je proizvodnja, reklamiranje i prodaja duhana nespojiva s ljudskim pravom na zdravlje. U tom smislu potvrđujemo vrijednost preambule Okvirne konvencije WHO-a o kontroli duhana (FCTC), u kojoj stranke izražavaju svoju odlučnost "da se prioritet da zaštiti javnog zdravlja" i da će poštivati ​​prava svih na uživanje najvišeg dostignutog standarda tjelesnog i duševnog zdravlja, kako je izraženo u članu 12. Međunarodne konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR).

2. Ponovo potvrđujemo stajalište Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava u svom općem dopisu br. 14 da "nepoštivanje proizvodnje, marketinga i konzumacije duhana" predstavlja povredu obaveze zaštite temeljem člana 12. (pravo na zdravlje) ICESCR-a.

3. Koncept prava na svijet bez duhana kao komponente ljudskih prava podrazumijeva obavezu država da se bave implikacijama ljudskih prava tokom čitavog životnog ciklusa duhana, proizvodnje, marketinga, distribucije, potrošnje i konzumacije duhana, uključujući i dječji rad, povrede radničkih prava i prava posebnih populacija, kao i uništavanje okoliša.

B. Važnost ljudskih prava Okvirne konvencije za kontrolu duhana

4. Nadalje se slažemo da je proizvodnja, marketing i prodaja duhana nespojiva s drugim obavezama vezanim za poštivanje ljudskih prava koje su države prihvatile ratifikacijom Okvirne konvencije i drugim globalnim i regionalnim ugovorima o ljudskim pravima, kao i njihovim vlastitim ustavima, a posebno pravima na život; na zdravlje, uključujući sigurne i zdrave uslove  rada; prava djece, uključujući zaštitu djece od proizvodnje duhana i od oglašavanja; i prava žena, uključujući zaštitu od utjecaja pušenja na trudnoću.

5. Pozdravljamo COP7 Odluku 26. o "Međunarodnoj saradnji za provedbu Svjetske zdravstvene organizacije Okvirne konvencije, uključujući ljudska prava", te naporima država potpisnica da poboljšaju saradnju na temelju te odluke.

6. Podržavamo smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za provedbu Okvirne konvencije, koje izričito potvrđuju da su dužnosti na temelju članaka 8. i 12. utemeljene na temeljnim ljudskim pravima i slobodama, uključujući "pravo na život, pravo na najviši dostignuti standard zdravlja i pravo na obrazovanje."

C. Parnični postupak protiv duhanske industrije temeljen na ljudskim pravima

7. Pozdravljamo presude nacionalnih, regionalnih i međunarodnih sudova koji nastoje zaštititi prava ljudi od štetnih posljedica duhana i djelovanja duhanske industrije.

8. Posebno pozdravljamo poziciju Vrhovnog suda Indije u dopuštenju žalbe na odluku Visokog suda Karnataka u predmetu Umesh Narain protiv Instituta duhana Indije i njegovu iscrpnu provjeru dokaza o utjecaju običnih pakiranja i zdravstvenih upozorenja, te procjenu obaveza Okvirne konvencije i stajališta na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini, a posebice njegovu analizu članka 21. Ustava Indije koja afirmira pravo na zdrav život , uključujući i pravo na zdravlje, dodajući kako je "duhan sama po sebi opasni proizvod koji vodi samo do smrti i bolesti ... [i] šteti i ozbiljno prejudicira zdravlje i dobrobit ljudi" i da "provođenje mjera za smanjenje konzumacije duhana je u skladu s dužnostima države. "Razlozi su slični onom u britanskom Sudu pravde Queen's Bench Division, 2016. godine, koji je utvrdio da duhanska industrija olakšava i unapređuje, sasvim svjesno, zdravstvene epidemije.”

D. Korištenje razvojne agende 2030 za unapređenje kontrole duhana

9. Pozdravljamo uključivanje unutar ciljeva održivog razvoja 3. ("Osigurati zdrav život i promicanje dobrobiti za sve u svim dobima") i ("Ojačati provedbu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana u svim zemljama, prema potrebi") i dobi standardizovane prevalence kao pokazatelj napretka prema tom cilju. Međutim, dodavanje "po potrebi" čini se da je koncesija duhanskoj industriji koja se ne smije tumačiti umanjujući strogu primjenu FCTC-a za postizanje cilja 3.

10. U ovom smislu pridajemo posebnu važnost usvajanju ljudskih prava Vijeće Rezolucije 35/23 o pravu na zdravlje u provedbi 2030 Agenda za održivi razvoj i izvješće visokog povjerenika UN - a o Ljudska se prava priprema kao odgovor na tu rezoluciju.

E. Opravdanje ljudskih prava za djelotvorno djelovanje protiv industrije duhana

11. Smatramo da smjernice Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima i njihovo poštovanje, zaštita i pravni okvir zahtijevaju prestanak proizvodnje i stavljanja duhana na tržište. Temelj štetnosti prirode duhanske industrije je takav da ne može biti partner u tim smjernicama. Nedavna iskustva sa Philip Morris međunarodno finansiranom fondacijom za svet bez pušenja, dodatno pokazuju  potrebu da se razmišlja o inicijativama duhanske industrije u odnosima sa javnošću kako bi unaprijedili svoje korporativne interese suprotno ljudskim pravima javnosti.

12. Pozdravljamo saradnju između Međunarodne radne skupine Open-ended (OEIGWG) o transnacionalnim korporacijama (TNC) i drugim poslovnim subjektima u pogledu ljudskih prava i Tajništva Okvirne konvencije u razjašnjavanju obaveze zaštite ljudskih prava od uticaja duhanske industrije, fokusirajući se na to kako ove korporacije stavljaju profit ispred javnog interesa.

13. Podržavamo napore - kao dio očuvanja ljudskih prava na zdravlje –za  isključivanje duhanske industrije od bilo kakve koristi od međunarodnih trgovinskih sporazuma, s obzirom na činjenicu da su sve prednosti međunarodnih ulaganja, zapošljavanja i marketinga međunarodnih duhanskih kompanija daleko prevazilaze štete po zdravlje i živote ljudi koji rade u proizvodnji duhanskih proizvoda i koji ih konzumiraju.

II. Poziv na akciju kako bismo promovisali i zaštitili pravo na svijet bez duhana

14. Pozivamo državne stranke na sve ugovore koji potvrđuju pravo na zdravlje da u svoje izvještaje uključe eksplicitne reference na mjere koje se preduzimaju i izazove sa kojima se suočavaju u kontroli duhana, a koji utječu na to pravo.

15. Zatim pozivamo države članice Okvirne konvencije da u svoje izvještaje o provedbi eksplicitne reference uključe napomene o njihovim naporima za promovisanje i zaštitu ljudskih prava tokom sprovođenja Konvencije.

16. Pozivamo javne zdravstvene ustanove, organizacije civilnog društva i institucije za praćenje zaštite ljudskih prava da pruže informacije o mjerama kontrole duhana država ugovornica u postupcima izvještavanja, posebno Međunarodnom konvencijama o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR), Konvenciju o pravima djeteta (CRC), Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Povelja o pravima osoba s invaliditetom (CRPD).

17. Potičemo organizacije da pruže pravnu pomoć pojedincima i organizacijama pogođenim od duhanske industrije da podnesu slučajeve kršenja i da podrže napore da se ograniči proizvodnja, oglašavanje i plasiranje duhanskih proizvoda kao kršenje prava na zdravlje. S tim u vezi, izražavamo nadu da će Vrhovni sud Indije uskoro odlučiti da je duhanska industrija "res extra commercium", čime se ograničavaju zakonska prava duhanske industrije da ospori mjere koje obeshrabruju marketing i potrošnju duhanskih proizvoda.

18. Pozivamo posebnog izvjestitelja o pravima svih na najviši mogući standard fizičkog i mentalnog zdravlja kako bi uključili pravo na svijet bez duhana kao sastavni dio prava na zdravlje u njegovim tematskim i državnim izvještajima.

19. Pozivamo civilno društvo da obezbijedi odgovarajuće doprinose izveštaju koji će Visoki komesar za ljudska prava UN pripremiti na Vijeće za ljudska prava na 38. sjednici u junu 2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 35/23 Savjeta.

20. Pozivamo države članice u Savjetu za ljudska prava da afirmišu pravo na svijet bez duhana kao komponentu prava na zdravlje u rezoluciji ili izjavi najkasnije 2021.

21. Potičemo sve države i druge zainteresirane strane da uključe kontrolu duhana u informacije koje pružaju u vezi s pravom na zdravlje prilikom podnošenja izvještaja pod Univerzalnim periodičnim pregledom.

22. Pozivamo nacionalne, regionalne i međuvladine institucije za ljudska prava da podrže cilj 3 održivog razvoja i njegov cilj 3.a aktivnom promocijom provedbe Okvirne konvencije i drugim mjerama koje nastoje ukloniti smrtne slučajeve uzrokovane duhanom.

23. Pozivamo agencijsku ekspertnu skupinu o indikatorima SDG-a (IAEG-SDG) da za prioritet odrede cilj 3.a, kako bi zanemarili kvalifikaciju "prema potrebi" i dodali ostale relevantne pokazatelje napretka prema tom cilju.

24. Pozivamo Međuvladinu radnu skupinu (OEIGWG) o transnacionalnim korporacijama (TNC) i drugim poslovnim subjektima u pogledu ljudskih prava da nastavljaju raditi s Tajništvom Okvirne konvencije o konkretnim mjerama za uklanjanje vanredne zaštite koju duhanska industrija ima više od pola stoljeća i da se eksplicitno referira na duhan u novom ugovoru, kako bi potaknuo uzajamno jačanje između novog ugovora i Okvirne konvencije. Industrija duhana primjer je korporativne subverzije mjera javnog zdravstva i ljudskih prava, a član 5.3 Okvirne konvencije koji štiti kontrolu duhanske politike od utjecaja duhanske industrije može poslužiti kao model za sporazum koji je dogovorio OEIGWG.

25. Pozivamo vlade koje sudjeluju u pregovorima G7 i G20, te u multilateralnim trgovinskim pregovorima da eksplicitno isključe duhansku industriju iz prednosti u bilo kojem trgovinskom ugovoru.

26. Pozivamo vlade, naučnike, istraživačke subjekte, fondacije i organizacije civilnoga društva da odbace ili prekinu saradnju s Fondacijom Philip Morris International i sličnim inicijativama odnosa s javnošću duhanske industrije za svijet bez duhana.

27. Predlažemo da se koraci preduzeti za implementaciju komponenti ovog poziva na akciju nabrojani gore trebaju revidirati na 18. Svjetskoj konferenciji o duhanu ili zdravlju.

Deklaraciju možete pročitati u cjelosti na linku: https://unfairtobacco.org/en/cape-town-declaration/

Potpisnice ove deklaracije:

Organizacije:

1. Action on Smoking and Health (ASH USA)

2. Action on Smoking and Health Foundation Thailand (ASH Thailand)

3. Aer Pur Romania

4. Africa Coalition on TB Swaziland

5. Africa Tobacco-Free Initiative

6. AID Foundation

7. Airspace Action on Smoking and Health

8. Aktionsbündnis Nichtrauchen e.V. (ABNR)

9. Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT)

10. Alianza Nacional para el Control del Tabaco ALIENTO (México)

11. Alliance Contre le Tabac (ACT)

12. Alliance for FCTC Implementation Bangladesh

13. Alternatives Durables pour le Développement

14. American Cancer Society, Inc.

15. ASH Finland

16. Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (AS.CA.RI.CA.)

17. Associació D’Infermeria Familiar I Comunitària de Catalunya (AIFICC)

18. Association of Tanzania Health Journalists (THJ)

19. Association PROI (Bosnia and Herzegovina)

20. African Tobacco Control Alliance (ATCA)

21. Bangladesh Anti Tobacco Alliance (BATA)

22. Building Capacities for Better Health in Africa (Cameroon)

23. Cameroon Public Health Association (CAMPHA, ACASAP)

24. Cameroonian Coalition for Tobacco Control

25. Campaign for Tobacco-Free Kids

26. Cancer Society of Finland

27. Centre for Critical Inquiry into Society and Culture

28. CIET Uruguay

29. Cigarette Butt Pollution Project

30. Coalición México Salud-Hable

31. Coalition for Tobacco Control – Pakistan

32. Comité/Club Unesco Universitaire pour la Lutte Contre la drogue et les autres pandémies (CLUCOD)

33. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)

34. Comité National Contre le Tabagisme(CNCT)

35. Community Nursing Association (Asociación Enfermería Comunitaria, AEC)

36. Corporate Accountability International

37. Danish Cancer Society

38. Danish Heart Foundation

39. Danish Society of Public Health

40. Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beamtmungsmedizin e.V.

41. Doctors against Tobacco (Läkare mot Tobak)

42. Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding)

43. Dutch Heart Foundation (Hartstichting)

44. Dutch Lung Foundation (Longfonds)

45. Egypt Health Foundation

46. Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria

47. Ethical Shareholders Germany (Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre)

48. European Association of Dental Public Health

49. European Network for Smoking Prevention (ENSP)

50. European Respiratory Society (ERS)

51. Faculty of Public Health

52. FCTC Implementation and Monitoring Center

53. Filha (Finnish Lung Health Association)

54. French Addiction Network (RESPADD)

55. French League Against Cancer

56. Fundación Española del Corazón (FEC)

57. Fundación Interamericana del Corazón México

58. Gesundheitseinrichtung Josefhof (Josefhof health care facility)

59. Global Bridges

60. Global Network for Tobacco Free Healthcare Services

61. Green Hands Society

62. Healis – Sekhsaria Institute for Public Health

63. Health and Trade Network

64. Health Promotion Foundation

65. Health Related Information Dissemination Amongst Youth (HRIDAY)

66. Healthy Latin America Coalition/ Coalición Latinoamérica Saludable CLAS (250 organization network)

67. Human Rights and Tobacco Control Network (HRTCN)

68. Indian Cancer Society, Delhi

69. Indonesia Smoke-Free Agents (SFA)

70. Institute of Leadership and Development (INSLA)

71. Interamerican Heart Foundation (IAHF)

72. International Network of Women Against Tobacco (INWAT)

73. IOGT International (151 member organizations from 60 countries)

74. Israel Medical Association for Smoking Cessation and Prevention

75. Jamaica Coalition for Tobacco Control

76. Japan Society for Tobacco Control

77. Jeewaka Foundation

78. Jogia Sehat Tanpa Tembakau (JSTT)

79. Kenya Tobacco Control Alliance (KETCA)

80. Kosovo Advocacy and Development Center (KADC)

81. l’Alliance Congolaise pour le Contrôle du Tabac

82. l’Association Togolaise de Lutte contre l’Alcoolisme et les Autres Toxicomanies (A.T.L.A.T)

83. Les Droits des Non-Fumeurs (DNF)

84. Lithuanian Tobacco and Alcohol Control Coalition (NTAKK)

85. Madok Drabya O Nesha Birodhi Council (MANOBIK)

86. Mexican Society of Public Health

87. Ministry of Health of the Region of Murcia (Consejería de Salud de la Región de Murcia)

88. New Vois Association of the Philippines

89. Norwegian Cancer Society

90. Norwegian Public Health Association (NOPAH)

91. Nurses Network against Tobacco and Substance Abuse in Thailand

92. NY SAHY

93. OxySuisse

94. Peter Tatchell Foundation

95. Physicians for a Smoke-Free Canada

96. Polish Association of Public Health (PTZP)

97. Positive Women Together in Action

98. PROGGA (Knowledge for Progress)

99. Public Health Association of Australia

100. Public Health Law Center

101. Public Health Society of Catalonia and the Balearic Islands

102. Resource Centre for Primary Health Care (Nepal)

103. ROCAT

104. School of Health Systems and Public Health University of Pretoria

105. School of Public Health & Family Medicine at the University of Cape Town

106. SERAC-Bangladesh

107. Slovenian Coalition for Public Health, Environment and Tobacco control (SCTC)

108. Smoke Free Israel

109. Socidrogalcohol (Spanish Cientific Society for the Study of Alcohol, Alcoholism and other Drugs)

110. Sociedad Uruguaya de Tabacologia

111. Sociedad Española de Cirugía Bucal

112. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

113. Society for Alternative Media and Research

114. SOS Tabagisme

115. Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

116. Spanish Health Economics Association (Asociación de Economía de la Salud, AES)

117. Spanish Society of Public Health and Health Administration Society (SESPAS)

118. Spanish Society of Epidemiology

119. Swarna Hansa Foundation

120. TABINAJ (Alliance of Women against Tobacco), Bangladesh

121. Tanzania Tobacco Control Forum

122. TB Proof

123. The Asian Consultancy on Tobacco Control

124. The Austrian Council on Smoking and Health

125. The Belgian Foundation Against Cancer

126. The Brazilian Association of Collective Health (ABRASCO)

127. The Fondation Cancer

128. The Heart Foundation of Jamaica

129. The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

130. The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)

131. The NCD Coalition in Latin America

132. The School of Public Health, University of the Western Cape

133. The Spanish Federation of Associations of Community Nursing and Primary Care (FAECAP)

134. The Public Health Advocacy Institute at Northeastern University School of Law

135. The Public Health Association of South Africa (PHASA)

136. The Swiss Association for Smoking Prevention

137. The World Federation of Public Health Associations

138. Tobacco Free Association of Zambia

139. Tobacco-Free Finland 2030 Network

140. TobaccoFree Research Institute Ireland

141. Truth Initiative

142. UBINIG

143. Uganda National Health Consumers’ Organization (UNHCO)

144. Ukrainian NGO Advocacy Center “Life”

145. Unfairtobacco

146. Università del Terzo Settore (UniTS)

147. Vietnam Public Health Association

148. Vision for Alternative Development (VALD)

149. Vital Strategies

150. VIVID – Fachstelle für Suchtprävention

151. Youth against Alcoholism and Drug Dependency

152. Youth Network No Excuse Slovenia

153. Zambia Consumer Association (ZACA)

Eksperti-pojedinci:

1. Albert Hirsch

2. Aminul Islam

3. Amit Yadav

4. Benjamin Mason Meier

5. Clémence Cagnat-Lardeau

6. Cornel Radu-Loghin

7. Dominique Kondji

8. Dr. Alain Rigaud

9. Dr. Joanna E. Cohen

10. Dr. Mira B. Aghi

11. Dr. Muhammad Aziz Rahman

12. Dr. Pongsri Srimoragot

13. Dr. Prakash Gupta

14. Dra. Elba Esteves Di Carlo

15. Eduardo Bianco

16. Farida Akhter

17. Ferdaous Ouni

18. Fikreab Kebede

19. Francisco Rodriguez Lozano

20. Gallege Punyawardana Alwis

21. Gérard Dubois

22. Julio Bobes

23. Khurram Hashmi

24. Kuku Vovi

25. Laura Graen

26. Laura Llambi

27. Laurent Huber

28. Lina Hammad

29. Loïc Josseran

30. Mafayo Phiri

31. Mark Levin

32. Maria Espinosa

33. Maria Paz Corvalan Barros

34. Maryam Rumaney

35. Mawya al Zawawi

36. Mervi Hara

37. Michael Moore

38. Mihaela Lovse

39. Mike Daube

40. Pascal Diethelm

41. Per Haglind

42. Regina Dalmau

43. Richard Thode

44. Robyn Johnston

45. Ronald Labonté

46. Ruth Malone

47. Satu Lipponen

48. Shahzad Alam Khan

49. Stanton A. Glantz

50. Stephen LeQuet

51. Valentina Sri Wijiyati

52. Winnie Botha

53. Yumiko Mochizuki

54. Zachary Taylor Smith

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija