Povodom 161. sjednice Vijeća ministara 13.12.2018. god. na kojoj je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH kojim je uveden moratorij na dalje povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, PROI upućuje apel.

Dosadašnja pohvalna stopa rasta akciza na duhan činila je Bosnu i Hercegovinu pozitivnim primjerom u regiji. Ipak, trenutni tok događaja sugeriše da se ova mjera našla pod napadom duhanske industrije. Nekoliko puta smo skrenuli pažnju da je rast akciza na duhan i duhanske proizvode dokazano efikasna mjera za smanjenje prevalence pušenja, a kao što znamo BiH ima jednu od najvećih prevalenci pušenja u Evropi. U cilju sprječavanja povećanja broja pušača, razvoj i provođenje politika poreza i cijena duhana kao dijela politike javnog zdravstva treba zaštititi od komercijalnih i drugih interesa duhanske industrije, u skladu sa smjernicama za provedbu Okvirne konvencije.

Poreska politika predstavlja jedno od najefikasnijih sredstava za smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda, što je potvrđeno u svim relevantno sprovedenim istraživanjima u oblasti ekonomije zdravstva. Broj pušača u BiH je još uvijek na visokom nivou, dok su akcizni prihodi na duhanske proizvode pokazali konstantan porast. Na bazi podataka o kretanju akciza i potrošnji duhanskih proizvoda u BiH u periodu od 2000. - 2017. godine, potvrđeno je da se dinamičnijim povećanjem akciza može ostvariti dodatna korist za društvo, bilo da se radi o smanjenju potrošnje duhanskih proizvoda ili do bržeg povećanja akciznih prihoda države.

Rezultati istraživanja pokazuju da bi porast cijene od 1%. uz ostale nepromijenjene faktore doveo do smanjenja potražnje za duhanskim proizvodima za 0,71% do 0,83%. Trenutno u BiH u cijeni najprodavanije cjenovne kategorije stopa iznosi 67.95% dok najbolja praksa Svjetske zdravstvene organizacije ističe da bi minimalni udio akciza morao biti najmanje 70% maloprodajne cijene. Proces prilagođavanja sa regulativom EU je još u toku, te BiH još uvijek nije došla niti do minimalnog propisanog iznosa akciznog opterećenja od 90 EUR na 1000 cigareta (odnosno 1.8 EUR za kutiju od 20 cigareta).

Poruka o uticaju akciza na crno tržište je manipulativna, jer mnogobrojna ekonomska istraživanja dokazuju kako visok nivo ilegalne trgovine nije povezan sa visokim akcizama na duhanske proizvode. Ilegalna trgovina česta je pojava u onim zemljama gdje je slaba vladavina prava, bez obzira da li su akcize visoke ili niske. Za suzbijanje nedopuštene trgovine duhanskim proizvodima neophodno je osigurati sveobuhvatne strategije za borbu protiv kriminalnih aktivnosti, uz održavanje visokih poreza na duhan kao dio sveobuhvatnog pristupa smanjenju pušenja.

Nedozvoljena trgovina se može spriječiti na različite načine, kako je navedeno u Protokolu SZO o eliminaciji nedozvoljene trgovine duhanskim proizvodima. Kako bi ostvarili suzbijanje ilegalnog tržišta, predlažemo da Vlada BiH podrži potpisivanje Protokola Okvirne konvencije o ukidanju ilegalne trgovine duhanskih proizvoda.

Tražimo da se ukine uvođenje moratorija na povećanje cijena cigareta u našoj zemlji, te da nastavi sa dobrom praksom povećanja cijena cigareta u cilju zaštite zdravlja građana BiH.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija