Kampanja "Smeta Mi" se implementira Udruženjem PROI u okviru Inicijative za kontrolu duhana. Inicijativa se oslanja na pristup zaštite ljudskih prava i zalaže se za zaštitu osnovnih prava i sloboda stanovnika Bosne i Heregovine koja su prepoznata u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Ustavu Svjetske zdravstene organizacije, Konvenciji o pravima djeteta, Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i u Sporazumu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji su formalno uključeni i u preambulu Okvirne konvencije o ljudskim pravima Svjetske zdravstvene organizacije.

Glavni cilj inicijative za kontrolu duhana je spašavanje života zalaganjem za javne politike koje sprječavaju pušenje, pomažu pušačima da ostave cigarete i štite stanovništvo Bosne i Hercegovine od posrednog pušenja.

U periodu od 2016. do 2017. kampanja "Smeta Mi" bila je dio projekta „Ostvarivanje ljudskih prava  i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ koji je pokrenut sa ciljem doprinosa promociji i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u oblasti ekonomskih, društvenih i kulturnih prava kroz naglašavanje prava na životni standard koji omogućava zdravlje i blagostanje, finansiranog od strane EU.

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija