Udruženje "Progresivni Razvoj Organizacija i Individua" (PROI) je nevladina organizacija posvećena adresiranju nekih od najvećih problema s kojima se susreću zajednice u razvoju danas, posebno u vezi sa životnim standardom i siromaštvom. 
 
Inicijativa za kontrolu duhana Udruženja PROI nastoji da adresira problem upotrebe duhana u Bosni i Herecgovini, koja podstaknuta marketingom industrije duhana i društvenom nejednakošću, godišnje ubija na stotine stanovnika BiH, dok inhibira socio-ekonomski razvoj povećavajući troškove domaćinstva, uzrokuje velike ekonomske troškove u državnom sistemu zdravstvene zaštite i ugrožava ljudska prava.
 
Inicijativa se oslanja na pristup zaštite ljudskih prava i zalaže se za zaštitu osnovnih prava i sloboda stanovnika Bosne i Heregovine koja su prepoznata u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Ustavu Svjetske zdravstene organizacije, Konvenciji o pravima djeteta, Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i u Sporazumu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji su formalno uključeni i u preambulu Okvirne konvencije o ljudskim pravima Svjetske zdravstvene organizacije.
 
Glavni cilj inicijative za kontrolu duhana je spašavanje života zalaganjem za javne politike koje sprječavaju pušenje, pomažu pušačima da ostave cigarete i štite stanovništvo Bosne i Hercegovine od posrednog pušenja. 
 
 

PROI
Gabrielle Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel:+387 33 558 505
Fax: +387 33 558 506Web: www.proi.ba
E-mail: info@proi.ba

 

.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva
odgovornost Udruženja PROI i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

EUOvaj projekat finansira Evropska unija